ปฏิรูปการศึกษา พระพุทธศาสนาจะไปอยู่ไหน?

ภาษาไทย
คำโปรยและจากข้อคิดฯ เล่ม 2 หน้า 2, 4, 5, 85
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานปฏิรูปการศึกษา,ดร. สุวัฒน์ เงินฉ่ำ กรรมการบริหาร, ดร. เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ เลขาธิการ และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗
ISBN974-88356-3-4
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง