ประทีปส่องสยาม

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา
Development

รวมเนื้อหาจากธรรมกถา ๒ ครั้งคือ

  1. โอกาสปิดงาน ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน และเปิดงาน ๑๐๐ ปี พระสารประเสริฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
  2. งานทำบุญเปิดบริษัท ส่องสยาม จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

มาพิมพ์เผยแพร่ในโอกาสเริ่มงานก่อสร้างอาคารอนุสรณ์สถานพระยาอนุมานฯ-พระสารประเสริฐ ณ เลขที่ ๒๐/๕ หมู่ ๔ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๓

First publishingApril 2533
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.