ปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย คือ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนต้องการประชาธิปไตย

Languageไทย
Abstract
"เสียงข้างมากตัดสินความต้องการได้

แต่ตัดสินความจริงไม่ได้"
เรียบเรียงบางส่วนจาก - การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
First publishing:14 August 2542
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-8346-49-8
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.