การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน

Languageไทย
Abstractข้อคิดเล่ม 2 หน้า 13
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ดร. สายหยุด จำปาทอง, อธิบดีกรมการฝึกหัดครู และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ at หอประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
First publishing: 2539
Latest publishing onPublishing no. 4 August 2542
ISBN974-7890-63-1, 974-89399-7-9
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.