การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน

...เวลานี้อารยธรรมของมนุษย์ได้มาถึงจุดติดตัน โดยเริ่มจากประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายซึ่งมาถึงจุดติดตันนี้ก่อน เพราะฉะนั้น การศึกษาจะต้องเน้นความสำคัญในหน้าที่และบทบาทหลังนี้ คือการพัฒนามนุษย์จนกระทั่งมีความสามารถที่จะมาแก้ไขสังคม เปลี่ยนวิถีของสังคมที่ผิดพลาด และช่วยแก้ไขปัญหาความติดตันของอารยธรรมมนุษย์ หาทางออกให้แก่มนุษยชาติให้ได้ นี่คือจุดมุ่งหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จในยุคปัจจุบัน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สายหยุด จำปาทอง, อธิบดีกรมการฝึกหัดครู และผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘
ข้อมูลพัฒนาการข้อคิดเล่ม 2 หน้า 13
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๒
ISBN974-7890-63-1, 974-89399-7-9
เลขหมู่BQ4570.C8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง