ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย

Languageไทย
from ธรรมเทศนา for ศาสตราจารย์นายแพทย์อาีรี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์แพทย์ ชาวรามาธิบดี และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม at คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Development
  • "ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี : การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย" พิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ จัดพิมพ์โดย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันนำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่อง อื่นๆ ในหนังสือ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์" และ "การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์" ในชื่อว่า "การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย"
First publishing: 2531
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.