ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อาีรี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์แพทย์ ชาวรามาธิบดี และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี : การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย" พิมพ์ครั้งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ จัดพิมพ์โดย คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันนำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่อง อื่นๆ ในหนังสือ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์" และ "การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์" ในชื่อว่า "การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย"
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง