พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

Languageไทย-อังกฤษ
from การประพันธ์
Developmentพิมพ์รวมเล่ม ๓ ภาค
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) จัดเรียงใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดอักษรธรรมดา และอักษรใหญ่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เปลี่ยนมาใช้แบบอักษรที่ดัดแปลงขึ้นใหม่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) พิมพ์ขนาดเล่มใหญ่ อักษรโต
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
First publishing: 2515
Latest publishing onPublishing no. 166 October 2561
ISBN974-8357-89-9
Dewey no.BQ130
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.