พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

หมวดธรรมมีอยู่มากมาย แต่เฉพาะที่แสดงในหนังสือนี้ ได้คัดเลือกและรวบรวมไว้เพียงส่วนหนึ่ง โดยถือหลักเกณฑ์ที่สำคัญคือ
1) มุ่งเอาหมวดธรรมที่มาในพระไตรปิฎกโดยตรงเป็นพื้น ส่วนที่มาในคัมภีร์อื่นพยายามจำกัดเฉพาะ
คัมภีร์สำคัญในระดับรองลงมา ที่นิยมนับถือ ใช้ศึกษาและอ้างอิงกันอยู่ทั่วไปในวงการศึกษาพระ
พุทธศาสนา
2) มุ่งเอาหมวดที่แสดงหลักธรรมโดยตรง ให้สมกับชื่อที่เรียกว่า “หมวดธรรม” หลีกเลี่ยงหมวดที่เป็น
เพียงเกร็ดความรู้ หรือคำแถลงเรื่องราวอื่นๆ เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับหลักธรรมอย่างใกล้ชิด
3) คัดเอาเฉพาะหมวดธรรมที่ควรรู้หรือที่ต้องรู้ โดยฐานเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาบ้าง เป็น
หลักที่เห็นว่าน่ารู้และมีประโยชน์มากบ้าง เป็นหลักที่ใช้หรืออ้างอิงอยู่เสมอ หรือรู้จักกันอยู่ทั่วไปบ้าง
เป็นหลักที่ท่านกำหนดให้เรียนในหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาระบบต่างๆ ในประเทศไทยบ้าง

หมายเหตุ ::
หนังสือเล่มนี้มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลใหม่ ตามโอกาส ผู้อ่าน ผู้ศึกษา พึงติดตามดูข้อมูลล่าสุดในเว็บไซต์วัดญาณเวศกวัน

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์รวมเล่ม ๓ ภาค
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) จัดเรียงใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดอักษรธรรมดา และอักษรใหญ่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เปลี่ยนมาใช้แบบอักษรที่ดัดแปลงขึ้นใหม่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) พิมพ์ขนาดเล่มใหญ่ อักษรโต
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ISBN974-8357-89-9
เลขหมู่BQ130
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง