พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม

ภาษาไทย-อังกฤษ
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการพิมพ์รวมเล่ม ๓ ภาค
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๘)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๕) จัดเรียงใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งขนาดอักษรธรรมดา และอักษรใหญ่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๘) เปลี่ยนมาใช้แบบอักษรที่ดัดแปลงขึ้นใหม่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ตีพิมพ์ในการถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๐) พิมพ์ขนาดเล่มใหญ่ อักษรโต
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๖๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
ISBN974-8357-89-9
เลขหมู่BQ130
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง