การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

“ภิกษุทั้งหลาย
เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่ง
ความเป็นผู้ทำความเพียรไม่ระย่อท้อถอยหนึ่ง
ดังที่เป็นมา เราตั้งความเพียรไว้ไม่ย่อหย่อนว่า
จะเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที
แม้เนื้อและเลือดในสรีระเหือดแห้งไปก็ตาม
หากยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุ
ด้วยเรี่ยวแรง ความเพียรความบากบั่นของบุรุษแล้ว
จะไม่หยุดความเพียรเสีย
ภิกษุทั้งหลาย
โพธิญาณเราบรรลุด้วยความไม่ประมาท
ธรรมอันเป็นเครื่องปลอดโปร่ง
รอดพ้นจากเครื่องผูกพัน
เราบรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท”

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for ชมรมส่งเสริมสมรรถภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) at ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) on/in 26 October 2525
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๖) ใน "วารสารข้าราชการ" ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑-๒, มกราคม และกุมภาพันธ์ ๒๕๒๖   
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๓๐) มุทิตาสักการะ ในวโรกาสพระสังฆาธิการรับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
First publishingJanuary 2526
Latest publishing onPublishing no. 36 September 2561
ISBN974-409-33-3-1, 974-497-787-6
Dewey no.BQ4195
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.