การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

“ภิกษุทั้งหลาย
เรารู้ชัดถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ
ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายหนึ่ง
ความเป็นผู้ทำความเพียรไม่ระย่อท้อถอยหนึ่ง
ดังที่เป็นมา เราตั้งความเพียรไว้ไม่ย่อหย่อนว่า
จะเหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที
แม้เนื้อและเลือดในสรีระเหือดแห้งไปก็ตาม
หากยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุ
ด้วยเรี่ยวแรง ความเพียรความบากบั่นของบุรุษแล้ว
จะไม่หยุดความเพียรเสีย
ภิกษุทั้งหลาย
โพธิญาณเราบรรลุด้วยความไม่ประมาท
ธรรมอันเป็นเครื่องปลอดโปร่ง
รอดพ้นจากเครื่องผูกพัน
เราบรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาท”

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ ชมรมส่งเสริมสมรรถภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๕
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๖) ใน "วารสารข้าราชการ" ปีที่ ๒๘ ฉบับที่ ๑-๒, มกราคม และกุมภาพันธ์ ๒๕๒๖   
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๓๐) มุทิตาสักการะ ในวโรกาสพระสังฆาธิการรับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๒๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๖ กันยายน ๒๕๖๑
ISBN974-409-33-3-1, 974-497-787-6
เลขหมู่BQ4195
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง