พระกับป่า มีปัญหาอะไร

     สำหรับมนุษย์ผู้มีกิเลสนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่า ก็ทำให้เดือดร้อนทั่วไปหมด
   สำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนะนำให้ใช้ป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียร เพราะเป็นที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมเป็นที่วิเวกเกื้อกูลแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต จะได้ทำตนให้เป็นผู้หมดกิเลสต่อไป
    เมื่อหมดกิเลสแล้ว จะไปอยู่ป่าอยู่บ้านก็ทำให้รื่นรมย์ไปหมด
   เพราะฉะนั้น จึงควรช่วยกันรักษาป่าไว้ และสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ไปอยู่ป่า เพื่อจะได้อาศัยกายวิเวกเป็นเครื่องโน้มนำจิตใจให้สงบ ใช้ป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไป แล้วท่านจะได้นำความสงบร่มเย็นนั้นออกไปเผยแพร่ให้ทั่วถึงในที่ทุกสถาน

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะโยมญาติมิตร at บ้านคุณเลียบ - คุณเจริญศรี รักตะกนิฐ on/in 2 October 2534
Development
  • "พระกับป่า มีปัญหาอะไร" พิมพ์ครั้งแรก - ธันวาคม ๒๕๓๔ เป็นฉบับที่ ผู้เขียนอยู่ระหว่างอาพาธเป็นโรคตาอักเสบ ไม่สามารถตรวจชำระบทลอกเทปด้วยการอ่านและเขียนได้ ต้องขอให้ พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ (พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) ช่วยอ่านให้ฟังและช่วยเขียนแก้ไข จึงเรียกธรรมกถาที่จัดพิมพ์ครั้งนี้ว่า เป็นฉบับ "หูกับปาก" เพื่อเป็นเครื่องบ่งขี้ถึงความแตกต่างจากฉบับ "ตากับมือ" ซึ่งจะเป็นฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมให้เรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช (ฝ่ายนักศึกษา) ธันวาคม ๒๕๓๔
  • พ.ญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ นำลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๓๔
  • พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จัดทำรูปเล่ม พ.ศ.๒๕๓๔
First publishingDecember 2534
Latest publishing onPublishing no. 7 February 2554
ISBN974-7445-02-6
Dewey no.BQ4570.F67
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.