พระกับป่า มีปัญหาอะไร

     สำหรับมนุษย์ผู้มีกิเลสนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่า ก็ทำให้เดือดร้อนทั่วไปหมด
   สำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแนะนำให้ใช้ป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียร เพราะเป็นที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมเป็นที่วิเวกเกื้อกูลแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต จะได้ทำตนให้เป็นผู้หมดกิเลสต่อไป
    เมื่อหมดกิเลสแล้ว จะไปอยู่ป่าอยู่บ้านก็ทำให้รื่นรมย์ไปหมด
   เพราะฉะนั้น จึงควรช่วยกันรักษาป่าไว้ และสนับสนุนให้พระสงฆ์ได้ไปอยู่ป่า เพื่อจะได้อาศัยกายวิเวกเป็นเครื่องโน้มนำจิตใจให้สงบ ใช้ป่าเป็นที่บำเพ็ญเพียรขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไป แล้วท่านจะได้นำความสงบร่มเย็นนั้นออกไปเผยแพร่ให้ทั่วถึงในที่ทุกสถาน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะโยมญาติมิตร ณ บ้านคุณเลียบ - คุณเจริญศรี รักตะกนิฐ เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "พระกับป่า มีปัญหาอะไร" พิมพ์ครั้งแรก - ธันวาคม ๒๕๓๔ เป็นฉบับที่ ผู้เขียนอยู่ระหว่างอาพาธเป็นโรคตาอักเสบ ไม่สามารถตรวจชำระบทลอกเทปด้วยการอ่านและเขียนได้ ต้องขอให้ พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ (พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ) ช่วยอ่านให้ฟังและช่วยเขียนแก้ไข จึงเรียกธรรมกถาที่จัดพิมพ์ครั้งนี้ว่า เป็นฉบับ "หูกับปาก" เพื่อเป็นเครื่องบ่งขี้ถึงความแตกต่างจากฉบับ "ตากับมือ" ซึ่งจะเป็นฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมให้เรียบร้อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช (ฝ่ายนักศึกษา) ธันวาคม ๒๕๓๔
  • พ.ญ.วันเพ็ญ บุญประกอบ นำลงฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๓๔
  • พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จัดทำรูปเล่ม พ.ศ.๒๕๓๔
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ISBN974-7445-02-6
เลขหมู่BQ4570.F67
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง