พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know)

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract

...พระไตรปิฎก  คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หรือพระธรรมวินัย  สถิตอยู่  คำว่า ติปิฎก ในภาษาบาลีแปลว่า ตะกร้าสามใบ  หมายถึงหลักคำสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด   เนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า  พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้ว  พระไตรปิฎกจึงเป็นที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเข้าเฝ้าพระศาสดาของตน  และศึกษาพระปริยัติศาสตร์  แม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้วก็ตาม...

...ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด  พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกป้องพระไตรปิฎก  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของพระพุทธศาสนา  และดังนั้นจึงหมายถึงต่อประโยชน์สุขของชาวโลกด้วย...

"อักษรตัวหนึ่งๆ อันเป็นพระปริยัติศาสน์ของพระศาสดา
มีค่าเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง"
-ญาโณทยปกรณ์

"A single letter of the Buddha's teachings
is worth a Buddha image."
-Nanodayapakarana

แปลจาก - พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๕) ในวารสาร Manusya: Journal of Humanities ของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ๔, ๒๐๐๒ หน้า ๙๓-๑๓๒ เป็นบทความภาษาอังกฤษ เรื่อง "What a true Buddhist should know about the Pali Canon" เรียบเรียงและแปลจากข้อมูล 3 แหล่ง คือ "รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้", "กรณีธรรมกาย" และ "คำนำในพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมันสมัยใหม่" จัดพิมพ์โดย กองทุนสนทนาธรรมนำสุข ในสังฆราชูปถัมภ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต และรองศาสตราจารย์แห่งสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๖) ฉบับสองภาษา ในชื่อว่า "พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know)"
First publishing:April 2546
Latest publishing onPublishing no. 37 May 2559
ISBN978-974-344-483-8, 974-91539-1-X
Dewey no.BQ1173.T5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.