พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ)

...พระไตรปิฎก  คือคัมภีร์ที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  หรือพระธรรมวินัย  สถิตอยู่  คำว่า ติปิฎก ในภาษาบาลีแปลว่า ตะกร้าสามใบ  หมายถึงหลักคำสอนหมวดใหญ่ ๓ หมวด   เนื่องจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า  พระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ภายหลังที่พระองค์ล่วงลับไปแล้ว  พระไตรปิฎกจึงเป็นที่ที่ชาวพุทธยังสามารถเข้าเฝ้าพระศาสดาของตน  และศึกษาพระปริยัติศาสตร์  แม้พระองค์จะเสด็จปรินิพพานไปกว่า ๒๕๐๐ ปีแล้วก็ตาม...

...ในฐานะที่เป็นแหล่งอ้างอิงขั้นสุดท้ายสูงสุด  พระไตรปิฎกใช้เป็นมาตรฐานหรือเกณฑ์ตัดสินว่าคำสอนหรือวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นของพระพุทธศาสนาจริงหรือไม่  ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของชาวพุทธทุกคนที่จะรักษาปกป้องพระไตรปิฎก  ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการอยู่รอดของพระพุทธศาสนา  และดังนั้นจึงหมายถึงต่อประโยชน์สุขของชาวโลกด้วย...

"อักษรตัวหนึ่งๆ อันเป็นพระปริยัติศาสน์ของพระศาสดา
มีค่าเท่ากับพระพุทธรูปองค์หนึ่ง"
-ญาโณทยปกรณ์

"A single letter of the Buddha's teachings
is worth a Buddha image."
-Nanodayapakarana

ภาษา
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
แปลจาก พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ (ราชบัณฑิต)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๕) ในวารสาร Manusya: Journal of Humanities ของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ๔, ๒๐๐๒ หน้า ๙๓-๑๓๒ เป็นบทความภาษาอังกฤษ เรื่อง "What a true Buddhist should know about the Pali Canon" เรียบเรียงและแปลจากข้อมูล 3 แหล่ง คือ "รู้จักพระไตรปิฎก เพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้", "กรณีธรรมกาย" และ "คำนำในพระไตรปิฎกบาลีอักษรโรมันสมัยใหม่" จัดพิมพ์โดย กองทุนสนทนาธรรมนำสุข ในสังฆราชูปถัมภ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานวังศะ ราชบัณฑิต และรองศาสตราจารย์แห่งสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๖) ฉบับสองภาษา ในชื่อว่า "พระไตรปิฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know)"
พิมพ์ครั้งแรกเมษายน ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ISBN978-974-344-483-8, 974-91539-1-X
เลขหมู่BQ1173.T5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง