พระไตรรัตน์ขจัดภัย

Languageไทย
Abstract
...ยามที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤต เช่นปัจจุบัน อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจถดถอย ความเสื่อมโทรมของศีลธรรม อุบัติภัย และภัยจากธรรมชาตินานัปการ ทำให้ชาวโลกได้รับความกระทบกระเทือนจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

...ธรรมดาของมนุษย์ เมื่อประสบกับความทุกข์ ย่อมดิ้นรนทุกวิถึทาง เพื่อที่ตนจะได้รอดพ้นจากความทุกข์นั้นๆ ซึ่งทางออกของแต่ละคนก็เป็นไปได้หลายประการ ประเทศไทยก็เป็นเมืองพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชน ล้วนแต่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า จักมีแนวทางที่จะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แน่แท้...
Development

 "พระไตรรัตน์ขจัดภัย" รวบรวมเรียบเรียงจาก

  • พระไตรปิำฎกและอรรถกถา" ขุดของมหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
  • "พุทธธรรม" ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  • "ธรรมนูญชีวิต" ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
First publishing: 2542
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN976-527-661-8
Dewey no.BQ5000
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.