พระไตรรัตน์ขจัดภัย

...ยามที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤต เช่นปัจจุบัน อันเนื่องมาจากเศรษฐกิจถดถอย ความเสื่อมโทรมของศีลธรรม อุบัติภัย และภัยจากธรรมชาตินานัปการ ทำให้ชาวโลกได้รับความกระทบกระเทือนจากเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างหลีกเลี่ยงมิได้

...ธรรมดาของมนุษย์ เมื่อประสบกับความทุกข์ ย่อมดิ้นรนทุกวิถึทาง เพื่อที่ตนจะได้รอดพ้นจากความทุกข์นั้นๆ ซึ่งทางออกของแต่ละคนก็เป็นไปได้หลายประการ ประเทศไทยก็เป็นเมืองพระพุทธศาสนา เราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชน ล้วนแต่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า จักมีแนวทางที่จะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้แน่แท้...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ข้อมูลพัฒนาการ

 "พระไตรรัตน์ขจัดภัย" รวบรวมเรียบเรียงจาก

  • พระไตรปิำฎกและอรรถกถา" ขุดของมหามกุฎราชวิทยาลัย พิมพ์เนื่องในวโกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
  • "พุทธธรรม" ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  • "ธรรมนูญชีวิต" ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๒
ISBN976-527-661-8
เลขหมู่BQ5000
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง