พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

...พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในถิ่นเดิม คือ ประเทศอินเดีย เป็นเวลาทั้งหมด ๑,๗๐๐ ปี จึงสูญสิ้นไปจากประเทศนั้น ในระยะเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะตั้งแต่รัชการพระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๑๘) เป็นตันมา พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองไม่เฉพาะในประเทศอินเดียเท่านั้น แต่ยังได้แพร่หลายไปในประเทศอื่นๆ เป็นอันมาก และได้เป็นรากฐานแห่งวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ที่อยู่ในดินแดนเหล่านั้นอย่างสำคัญ แม้ที่ไม่สามารถดำรงตัวอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน ก็ทิ้งซากไว้ให้เห็นในศิลปกรรมต่างๆ อันแสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต...

LanguageThai
Development
  • "พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต" พิมพ์เป็นเอกสารในวงจำกัดสำหรับผู้สนใจ ครั้งแรก (๒๕๑๓) และครั้งที่ ๒ (๒๕๑๙)
  • ปี ๒๕๑๘ สำนักพิมพ์เคล็ดลับไทย ขออนุญาตรวบรวมบทความของผู้นิพนธ์ พิมพ์ในชื่อว่า "ปรัชญาการศึกษาไทย" ได้นำคำบรรยายนี้ไปรวมอยู่ด้วย โดยจัดเป็นภาคผนวกของหนังสือดังกล่าว
First publishingNovember 2533
Latest publishing onPublishing no. 1 November 2533
ISBN974-575-139-1
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.