ปรัชญาการศึกษาไทย

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์
Combined from ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา
พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต
และบทความอื่นๆ อีก
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๘) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย ได้นำเอาคำบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "พระพุทธศาสนากับการศึกษาในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ รวมอยู่ในเล่มโดยจัดอยู่ในภาคผนวกในเล่มด้วย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๕) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ในชื่อ "ปรัชญาการศึกษาไทย" (เรียกให้ตรงแท้ว่า "ปรัชญาการศึกษาสำหรับไทย") มีเนื้อหาหลายส่วน ต่างจากที่จัดพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๘) เพราะได้ตัดเอาคำบรรยาย และบทความที่ไม่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาออกทั้งมหด และได้นำคำบรรยายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะในด้านศาสนธรรมมาเพิ่มเข้า และเข้ากับชื่อหนังสือว่า "ปรัชญาการศึกษาไทย" มากยิ่งขึ้น
First publishingMarch 2518
Latest publishing onPublishing no. 5 30 August 2537
ISBNNo related data
Dewey no.LA1221

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 4 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.