สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

Languageไทย
Change toสถาบันสงฆ์ในสังคมไทย
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๗) ในชื่อ "สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ในชื่อ "สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย" ในวโรกาสที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพเวที ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
First publishing: 2527
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ6140
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.