สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

สาเหตุที่แท้จริง น่าจะไม่ใช่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเจริญที่เข้ามาใหม่ แต่น่าจะเกิดจากการที่ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยลำพัง

ขณะเดียวกัน พระสงฆ์เองก็ไม่ค่อยจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และยึดถือหน้าที่ในการรักษาขนบธรรมเนียมแต่เดิมเอาไว้ เริ่มอยู่อย่างโดดเดี่ยวมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน ก็ค่อยๆ ห่างออกไปทุกที …

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์ for หลายองค์กร ในหลายโอกาส
Development
  • รวบรวมเนื้อหาจากปาฐกถา การบรรยาย และเอกสารประกอบการบรรยายหลายคราว ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึง ๒๕๒๖
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๒๗) โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • ต่อมา ๒ บทแรก ได้รับการแยกไปพิมพ์ในชื่อ "สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย" ในวโรกาสที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพเวที ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
First publishingNovember 2527
Latest publishing onPublishing no. 1 November 2527
ISBNNo related data
Dewey no.BQ6140

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 4 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.