บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง?

... ช่วงเวลานี้เป็นระยะที่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นในสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงนี้มิได้หมายถึงความเปลี่ยนสภาพที่เป็นปัญหา ไปเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการแต่ประการใด เป็นเพียงการขยับเขยื้อนตัวหันเหไปสู่ทิศทางใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความตื่นเต้นบ้าง ตื่นตัวบ้าง การแล่นเตลิดบ้าง การคลำหาทิศทางบ้าง เป็นช่วงต่อสำคัญที่จะเดินไปสู่วัฒนะหรือหายนะก็ได้ สิ่งที่ต้องการและจำเป็นยิ่งคือการหาความรู้ความเข้าใจ และการกระทำด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะความเข้าใจในเนื้อตัวของตนเองที่จะแก้ไข เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้เกิดการปรับตัวอย่างถูกต้อง ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา at คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล on/in 28 June 2517
Concatenated from สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย
Development
  • "บทเรียน 25 ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง?" เป็นผลงานปาฐกถา พร้อมบันทึกประกอบ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๑๗) ใน "ปาจารสาร" ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๑ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๑๗ (เฉพาะส่วนปาฐกถา)
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๗) ในเอกสารเผยแพร่อันดับที่ ๒ ชุด พระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน เรื่อง "สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน" จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เฉพาะบันทึกประกอบ)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๑๘) พิมพ์รวมกับเรื่องอื่นในหนังสือ "ปรัชญาการศึกษาไทย" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย (เฉพาะส่วนปาฐกถา)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๗) พิมพ์รวมกับเรื่องอื่นในหนังสือ "สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง (ทั้งส่วนปาฐกถาและบันทึกประกอบ)
  • การพิมพ์ครั้งแรก (เมษายน ๒๕๔๑) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม แล้วพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว เปลี่ยนชื่อปาฐกถา จากเดิมชื่อว่า "ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข" เป็น "ปัญหาสังคมไทยปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข" พร้อมกับตั้งชื่อหนังสือใหม่ว่า "บทเรียน 25 ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง?" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา (ทั้งส่วนปาฐกถาและบันทึกประกอบ)
First publishingApril 2517
Latest publishing onPublishing no. 4 6 May 2541
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.