สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

Languageไทย
Abstract
...ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไป ในรูปการติเตียนและโจมตี มีไม่น้อยที่กล่าวทำนองว่าพระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ที่ถึงกับว่าควรทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาลงเสียทั้งหมดก็มี จึงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันไว้บ้าง เพื่อช่วยให้ปฏิบัติการต่างๆ มีพื้นฐานทางสติปัญญามากขึ้น รู้จักแก้ปัญหากันด้วยความเข้าใจปัญหามากขึ้น และถ้าหากจะช่วยให้เกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่แสวงปัญญา พยายามศึกษาค้นคว้าให้ถึงตัวแท้ตัวจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างจริงจัง ไม่วินิจฉัยสิ่งต่างๆ เพียงด้วยภาพที่มองเห็นแค่พื้นผิว...
from การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย
Development
  • "สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน" เป็นผลงานที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เขียนบันทึกประกอบการคำบรรยายเรื่อง "ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข" ตามคำอาราธนาของ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ และบันทึกประกอบคำบรรยาย ในโครงการอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสายประชาบาล ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที ๘ สิงหาคม ๒๕๑๗ รวมทั้งได้เขียนเพิ่มเติม ซึ่งได้อนุมัติให้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เป็นรูปเล่มที่เรียกชื่อว่า "เอกสารเผยแพร่ ชุดพระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน" เมื่อปี ๒๕๑๗
First publishing:17 November 2517
Latest publishing onPublishing no. 7 May 2559
ISBN978-616-7585-16-1
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.