สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

...ปัจจุบัน มีผู้วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์กันมาก คำวิจารณ์จำนวนมากเป็นไป ในรูปการติเตียนและโจมตี มีไม่น้อยที่กล่าวทำนองว่าพระสงฆ์เอาเปรียบสังคม ที่ถึงกับว่าควรทำลายสถาบันพระพุทธศาสนาลงเสียทั้งหมดก็มี จึงเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันไว้บ้าง เพื่อช่วยให้ปฏิบัติการต่างๆ มีพื้นฐานทางสติปัญญามากขึ้น รู้จักแก้ปัญหากันด้วยความเข้าใจปัญหามากขึ้น และถ้าหากจะช่วยให้เกิดนิสัยใฝ่รู้ใฝ่แสวงปัญญา พยายามศึกษาค้นคว้าให้ถึงตัวแท้ตัวจริงของสิ่งทั้งหลายอย่างจริงจัง ไม่วินิจฉัยสิ่งต่างๆ เพียงด้วยภาพที่มองเห็นแค่พื้นผิว...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน" เป็นผลงานที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้เขียนบันทึกประกอบการคำบรรยายเรื่อง "ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข" ตามคำอาราธนาของ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ และบันทึกประกอบคำบรรยาย ในโครงการอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสายประชาบาล ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที ๘ สิงหาคม ๒๕๑๗ รวมทั้งได้เขียนเพิ่มเติม ซึ่งได้อนุมัติให้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เป็นรูปเล่มที่เรียกชื่อว่า "เอกสารเผยแพร่ ชุดพระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน" เมื่อปี ๒๕๑๗
พิมพ์ครั้งแรก๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBN978-616-7585-16-1
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง