ปรัชญาการศึกษาไทย

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
รวมเล่มมาจาก ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา
พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต
และบทความอื่นๆ อีก
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๘) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย ได้นำเอาคำบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "พระพุทธศาสนากับการศึกษาในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๓ รวมอยู่ในเล่มโดยจัดอยู่ในภาคผนวกในเล่มด้วย
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๕) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ในชื่อ "ปรัชญาการศึกษาไทย" (เรียกให้ตรงแท้ว่า "ปรัชญาการศึกษาสำหรับไทย") มีเนื้อหาหลายส่วน ต่างจากที่จัดพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๑๘) เพราะได้ตัดเอาคำบรรยาย และบทความที่ไม่เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาออกทั้งมหด และได้นำคำบรรยายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาเฉพาะในด้านศาสนธรรมมาเพิ่มเข้า และเข้ากับชื่อหนังสือว่า "ปรัชญาการศึกษาไทย" มากยิ่งขึ้น
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๑๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๗
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่LA1221

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 4 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง