สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย

ภาษาไทย
เปลี่ยนไปสู่สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๗) ในชื่อ "สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ในชื่อ "สถาบันสงฆ์ในสังคมไทย" ในวโรกาสที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พระเทพเวที ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ6140
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง