ความคิด: แหล่งสำคัญของการศึกษา

Languageไทย
Abstract

 

...ในชีวิตของคนทั่วไป กระบวนธรรมแห่งปัญญานี้ เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินไปเกือบตลอดเวลา ในวันหนึ่ง ๆ อาจเกิดขึ้นแล้ว ๆ เล่า ๆ นับครั้งไม่ถ้วน ชีวิตที่ไม่มีการศึกษา ย่อมถูกครอบงำและกำหนดด้วยกระบวนการแห่งความคิดอย่างนี้ ความเป็นไปของกระบวนธรรมนี้ดำเนินไปได้เองง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้สติปัญญา.. ยิ่งได้สั่งสมความเคยชินไว้มาก ๆ ก็ยิ่งเป็นไปเองอย่างคล่องแคล่ว .. สรุปสั้น ๆ จะเรียกว่า กระบวนการคิดแบบสนองตัณหา หรือการคิดแบบก่อปัญหา หรือวงจรแห่งความทุกข์ได้

   เมื่อมนุษย์เริ่มมีการศึกษาขึ้น ก็คือ มนุษย์เริ่มใช้สติปัญญาไม่ปล่อยให้กระบวนการคิดข้างต้นนั้นดำเนินไปเรื่อย ๆ คล่อง ๆ แต่มนุษย์เริ่มใช้สติสัมปชัญญะ และองค์ประกอบอื้น ๆ เข้ามาตัดตอน ... ทำให้กระบวนการคิดแบบสนองตัณหาขาดตอนไปเสียบ้าง ดำเนินไปในทิศทางหรือรูปอื่น ๆ บ้าง ทำให้มนุษย์เริ่มหลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาส ไม่ถุกระบวนความคิดแบบนั้นครอบงำ กำหนดเอาเต็มที่โดยสิ้นเชิง...

 

from การประพันธ์ for คณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและกำหนดหลักวิชาการศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ในโครงการศึกษาเพื่อเสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์
Development
  • "ความคิด : แหล่งสำคัญของการศึกษา" เนื้อหาส่วนใหญ่สรุปจาก "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ บทที่ ๑๘ ว่าด้วย โยนิโสมนสิการ
First publishing: 2524
Latest publishing onPublishing no. 2 July 2543
ISBN974-7892-05-7
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.