การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

...การเป็นแพทย์นั้น มีหน้าที่เฉพาะในการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่อีกด้านหนึ่งแพทย์นั้นก็เป็นบัณฑิตด้วย การเป็นบัณฑิตหมายถึงความเป็นชนชั้นนำของสังคม เป็นคนมีปัญญา เป็นคนมีความสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมนี้ได้ดี ในฐานะที่เป็นคนชั้นนำ คือเป็นบัณฑิต จึงน่าจะมีความรับผิดชอบในการช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้มาก และจึงเป็นคนกลุ่มแรกที่จะต้องมีจริยธรรม ถ้าแม้แต่คนในระดับที่เป็นผู้นำหรือคนชั้นนำของสังคมยังไม่ใส่ใจจริยธรรมแล้ว เราหวังจะให้ใครมาใส่ใจ และถ้าไม่ใส่ใจจริยธรรมของสังคมกันแล้ว สังคมจะอยู่รอดได้อย่างไร นี่ก็เป็นเหตุผลสำหรับเตือนจิตสำนึกของแพทย์ ในฐานะผู้นำของสังคมที่จะตัองมีความรับผิดชอบในทางจริยธรรม...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา
Development
  • "การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์" เป็นหนังสือที่ประมวลปาฐกถาธรรม และคำให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแพทย์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่แสดงไว้ในวาระต่างๆ ทั้งส่วนที่เคยตีพิมพ์ และยังไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่ม นับได้ ๖ เรื่อง
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙) ในวาระที่ นางกิมวา แซ่อุ่ย ถึงมรณกรรมมาครบ ๓ ปี เมื่อ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
First publishingFebruary 2539
Latest publishing onPublishing no. 18 March 2539
ISBN974-89398-7-1
Dewey no.BQ4570.M4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.