การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

...การเป็นแพทย์นั้น มีหน้าที่เฉพาะในการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บ แต่อีกด้านหนึ่งแพทย์นั้นก็เป็นบัณฑิตด้วย การเป็นบัณฑิตหมายถึงความเป็นชนชั้นนำของสังคม เป็นคนมีปัญญา เป็นคนมีความสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมนี้ได้ดี ในฐานะที่เป็นคนชั้นนำ คือเป็นบัณฑิต จึงน่าจะมีความรับผิดชอบในการช่วยสร้างสรรค์พัฒนาสังคมให้มาก และจึงเป็นคนกลุ่มแรกที่จะต้องมีจริยธรรม ถ้าแม้แต่คนในระดับที่เป็นผู้นำหรือคนชั้นนำของสังคมยังไม่ใส่ใจจริยธรรมแล้ว เราหวังจะให้ใครมาใส่ใจ และถ้าไม่ใส่ใจจริยธรรมของสังคมกันแล้ว สังคมจะอยู่รอดได้อย่างไร นี่ก็เป็นเหตุผลสำหรับเตือนจิตสำนึกของแพทย์ ในฐานะผู้นำของสังคมที่จะตัองมีความรับผิดชอบในทางจริยธรรม...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์" เป็นหนังสือที่ประมวลปาฐกถาธรรม และคำให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแพทย์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ที่แสดงไว้ในวาระต่างๆ ทั้งส่วนที่เคยตีพิมพ์ และยังไม่เคยตีพิมพ์เป็นเล่ม นับได้ ๖ เรื่อง
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙) ในวาระที่ นางกิมวา แซ่อุ่ย ถึงมรณกรรมมาครบ ๓ ปี เมื่อ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๙
ISBN974-89398-7-1
เลขหมู่BQ4570.M4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง