พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ

Languageไทย
Abstract

... มองเป็น คิดเป็น เห็นทางพัฒนาชีิวิตไปได้ไกล

    การศึกษาเริ่มต้นในครอบครัว พระพุทธเจ้าสอนว่า ปุพเพจริยาติ วุจฺจเร พ่อแม่เป็นบูรพาจารย์ คือเป็นอาจารย์ แต่เราไม่ค่อยให้พ่อแม่ทำบทบาทนี้

    การฝึกเด็กที่สำคัญคือ ให้เขามีโยนิโสมนสิการ เมื่อเด็กรู้จักคิด เขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ พลิกสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ให้กลับร้ายเป็นดีได้ เด็กจะมีความรู้เท่าทันปัญญาที่ฝึกอยู่เรื่อยจะทำให้เขาไวขึ้น อย่าลืมว่าคนเรานี้ฝึกอะไรไว้ จะมีความไวในเรื่องนั้นด้วย ไม่ใช่มีความแก่กล้าขึ้นเท่านั้น แต่มีความไวเข้ามาด้วย ...

from การสนทนาธรรม for คณะนักวิจัยโครงการ "พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และอบรมเลี้ยงดู" และโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๔) จัดพิมพ์โดย โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย,โครงการพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และอบรมเลี้ยงดู และโครงการภาคีเพื่อเด็กไทย
First publishing:September 2544
Latest publishing onPublishing no. 9
ISBN974-344-165-4, 974-497-402-8
Dewey no.BQ4570.C47
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.