พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ

... มองเป็น คิดเป็น เห็นทางพัฒนาชีิวิตไปได้ไกล

    การศึกษาเริ่มต้นในครอบครัว พระพุทธเจ้าสอนว่า ปุพเพจริยาติ วุจฺจเร พ่อแม่เป็นบูรพาจารย์ คือเป็นอาจารย์ แต่เราไม่ค่อยให้พ่อแม่ทำบทบาทนี้

    การฝึกเด็กที่สำคัญคือ ให้เขามีโยนิโสมนสิการ เมื่อเด็กรู้จักคิด เขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ พลิกสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ให้กลับร้ายเป็นดีได้ เด็กจะมีความรู้เท่าทันปัญญาที่ฝึกอยู่เรื่อยจะทำให้เขาไวขึ้น อย่าลืมว่าคนเรานี้ฝึกอะไรไว้ จะมีความไวในเรื่องนั้นด้วย ไม่ใช่มีความแก่กล้าขึ้นเท่านั้น แต่มีความไวเข้ามาด้วย ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คณะนักวิจัยโครงการ "พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และอบรมเลี้ยงดู" และโครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๔) จัดพิมพ์โดย โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย,โครงการพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และอบรมเลี้ยงดู และโครงการภาคีเพื่อเด็กไทย
พิมพ์ครั้งแรกกันยายน ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๖
ISBN974-344-165-4, 974-497-402-8
เลขหมู่BQ4570.C47
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง