พัฒนาตน

Languageไทย
Abstract

....ดอกบัวเกิดในน้ำ เจริญงอกงามมาในน้ำ ไม่ติดด้วยน้ำ ซ้ำยังมีกลิ่นหอมน่าชื่นใจฉันใด พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดดีแล้วในโลก ทรงอยู่ในโลก แต่ไม่ติดในโลกเหมือนใบบัวไม่ติดน้ำ ฉันนั้น ในการพัฒนาตนนั้น เราก็อยู่ในโลกนี้แหละ แต่เราก็ไ่ม่ติดในโลก ไม่แปดเปื้อนด้วยโลก เหมือนบัวแม้จะอยู่ในน้ำ หรือบางแห่งจะอยู่ในโคลนตม แต่ก็ไม่ติดไม่เปื้อน กลับมีกลิ่นหอมน่าชื่นใจ จะเอาไปบูชาพระก็ได้นี้เป็นการพัฒนาตนที่สมบูรณ์ พระพุทธศาสนามีคุณสมบัติอย่างนี้....

from ธรรมเทศนา for กลุ่มข้าราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตน at ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Change toหลักแม่บทของการพัฒนาตน
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๒๘) อนุสรณ์ พอ. มจร.
  • พิมพ์ครั้งที่ ๙ (มิถุนายน ๒๕๓๕) มีการซอยวรรคตอนและปรับถ้อยคำบางแห่ง
First publishing:January 2528
Latest publishing onPublishing no. 14
ISBN974-8356-80-9
Dewey no.BQ100
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.