พัฒนาตน

ภาษาไทย
คำโปรย

....ดอกบัวเกิดในน้ำ เจริญงอกงามมาในน้ำ ไม่ติดด้วยน้ำ ซ้ำยังมีกลิ่นหอมน่าชื่นใจฉันใด พระพุทธเจ้าทรงบังเกิดดีแล้วในโลก ทรงอยู่ในโลก แต่ไม่ติดในโลกเหมือนใบบัวไม่ติดน้ำ ฉันนั้น ในการพัฒนาตนนั้น เราก็อยู่ในโลกนี้แหละ แต่เราก็ไ่ม่ติดในโลก ไม่แปดเปื้อนด้วยโลก เหมือนบัวแม้จะอยู่ในน้ำ หรือบางแห่งจะอยู่ในโคลนตม แต่ก็ไม่ติดไม่เปื้อน กลับมีกลิ่นหอมน่าชื่นใจ จะเอาไปบูชาพระก็ได้นี้เป็นการพัฒนาตนที่สมบูรณ์ พระพุทธศาสนามีคุณสมบัติอย่างนี้....

ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ กลุ่มข้าราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สนใจในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตน ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปลี่ยนไปสู่หลักแม่บทของการพัฒนาตน
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๒๘) อนุสรณ์ พอ. มจร.
  • พิมพ์ครั้งที่ ๙ (มิถุนายน ๒๕๓๕) มีการซอยวรรคตอนและปรับถ้อยคำบางแห่ง
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๒๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๔
ISBN974-8356-80-9
เลขหมู่BQ100
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง