พุทธธรรม บทที่ 3 ว่าด้วยไตรลักษณ์

Languageไทย
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
Development
  • หนังสื่อ "พุทธธรรม บทที่ ๓ ว่าด้วยเรื่อง ไตรลักษณ์" คัดเลื่อกเฉพาะตอนที่ ๒ บทที่ ๓ ในหนังสือ "พุทธธรรม ฉบับปรับปรุง-ขยายความ" ว้าด้วยเรื่อง "ไตรลักษณ์" จัดพิมพ์แยกเป็นเล่ม
First publishing:July 2544
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ 4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.