พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู

Languageไทย
Abstract
...พุทธธรรมเป็นเรื่องของการรู้เข้าใจ และปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติ เราจะให้คนศึกษา ที่เรียกว่าเราจะพัฒนาคน เราก็ต้องรู้จักคนและเราจะรู้จักคน ก็ต่อเมื่อรู้ธรรมชาติของคน เราหวังว่า ถ้าเรานำพุทธธรรม มาใช้ในการฝึกหัดครู ก็จะทำให้การฝึกครูนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง และได้ผลดียิ่งขึ้น  ทีนี้ การฝึกหัดครูคืออะไร ก็คงตอบได้ง่ายๆ ว่า การฝึกหัดครู คือการทำคนให้เป็นครู เราเอาคนที่เป็นธรรมดาทั่วๆ ไป มาทำให้เป็นครู การทำคนให้เป็นครู ก็คือทำให้เขามีความเป็นครู เพราะว่าคนที่จะเป็นครูก็ต้องมีความเป็นครู ถ้าคนผู้ใดมีความเป็นครู คนผู้นั้นก็เป็นครู พูดง่ายๆ ว่า ครู คือคนที่มีความเป็นครู...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ at โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ. เชียงใหม่ จัดโดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย รวบรวมปาฐกถา การบรรยายธรรม ที่ได้จากการสัมมนาทางวิชาการของแต่ละปีต่อเนื่อง มาตั้งแต่การก่อตั้งกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มาพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๑๐ เล่ม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและปฏิบัติธรรม
First publishing:December 2551
Latest publishing onPublishing no. 2 September 2559
ISBN974-94143-8-1
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.