พุทธธรรมกับการฝึกหัดครู

...พุทธธรรมเป็นเรื่องของการรู้เข้าใจ และปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติ เราจะให้คนศึกษา ที่เรียกว่าเราจะพัฒนาคน เราก็ต้องรู้จักคนและเราจะรู้จักคน ก็ต่อเมื่อรู้ธรรมชาติของคน เราหวังว่า ถ้าเรานำพุทธธรรม มาใช้ในการฝึกหัดครู ก็จะทำให้การฝึกครูนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง และได้ผลดียิ่งขึ้น  ทีนี้ การฝึกหัดครูคืออะไร ก็คงตอบได้ง่ายๆ ว่า การฝึกหัดครู คือการทำคนให้เป็นครู เราเอาคนที่เป็นธรรมดาทั่วๆ ไป มาทำให้เป็นครู การทำคนให้เป็นครู ก็คือทำให้เขามีความเป็นครู เพราะว่าคนที่จะเป็นครูก็ต้องมีความเป็นครู ถ้าคนผู้ใดมีความเป็นครู คนผู้นั้นก็เป็นครู พูดง่ายๆ ว่า ครู คือคนที่มีความเป็นครู...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ. เชียงใหม่ จัดโดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๕๑) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดย รวบรวมปาฐกถา การบรรยายธรรม ที่ได้จากการสัมมนาทางวิชาการของแต่ละปีต่อเนื่อง มาตั้งแต่การก่อตั้งกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มาพิมพ์เผยแพร่ จำนวน ๑๐ เล่ม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและปฏิบัติธรรม
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๕๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ISBN974-94143-8-1
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง