พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
Abstract

... วิธีการสมัยใหม่ผิดกับพุทธศาสนาตรงนี้ คือ ไม่ปลุกให้คนโกรธ หรืออยากได้ ในสมัยปัจจุบันมี 2 พวก พวกหนึ่งปลุกให้คนโลภ จะได้อยากได้โน่น อยากได้นี่ จะได้พัฒนา อีกพวกตรงข้ามปลุกให้โกรธจะได้ตื่นตัวที่จะแก้ไขสิ่งชั่วร้ายในสังคม...

...สองพวกนี้ ถ้ามองในแง่พุทธศาสนา เป็นที่สุดของทางพุทธศาสนาอาจจะยอมรับตอนต้นว่าปลุกได้ แต่ระวังที่สุดเลยมันจะผิด พอถึงจุดหยุดจะใช้ปัญญาต้องให้เขาพ้นจากสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่พ้นจากสองอันนี้จะคิดลำเอียง แล้วมองไม่เห็นตามเป็นจริง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะญาติโยมชมรมพุทธ-ไทยปริทัศน์ at อุโบสถ วัดทองนพคุณ
Development
  • เดิมชื่อว่า "พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กัันยายน ๒๕๒๕) ใน "จดหมายเหตุกลุ่มประสานงานศาสนาและสังคม" ฉบับที่ ๒๒, กัันยายน ๒๕๒๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗)  พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุืทธ" ในชื่อเดิม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เีทียนวรรณ            
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.