พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต

... วิธีการสมัยใหม่ผิดกับพุทธศาสนาตรงนี้ คือ ไม่ปลุกให้คนโกรธ หรืออยากได้ ในสมัยปัจจุบันมี 2 พวก พวกหนึ่งปลุกให้คนโลภ จะได้อยากได้โน่น อยากได้นี่ จะได้พัฒนา อีกพวกตรงข้ามปลุกให้โกรธจะได้ตื่นตัวที่จะแก้ไขสิ่งชั่วร้ายในสังคม...

...สองพวกนี้ ถ้ามองในแง่พุทธศาสนา เป็นที่สุดของทางพุทธศาสนาอาจจะยอมรับตอนต้นว่าปลุกได้ แต่ระวังที่สุดเลยมันจะผิด พอถึงจุดหยุดจะใช้ปัญญาต้องให้เขาพ้นจากสิ่งเหล่านี้ ถ้าไม่พ้นจากสองอันนี้จะคิดลำเอียง แล้วมองไม่เห็นตามเป็นจริง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยมชมรมพุทธ-ไทยปริทัศน์ ณ อุโบสถ วัดทองนพคุณ เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตบุคคล"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กัันยายน ๒๕๒๕) ใน "จดหมายเหตุกลุ่มประสานงานศาสนาและสังคม" ฉบับที่ ๒๒, กัันยายน ๒๕๒๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗)  พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุืทธ" ในชื่อเดิม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เีทียนวรรณ            
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "พุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๐
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง