พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

Languageไทย
Abstract
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการถอดเทปบันทึุกเสียงปาฐกถาเรื่อง "พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์" โดยผู้แสดงปาฐกถา ได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน จัดวรรคตอน ตั้งหัวข้อ ตลอดจนแทรกเสริมเพิ่มความบางส่วน โดยเฉพาะหน้า ๔๑-๔๓ ได้นำเนื้อความจากปาฐกถา ที่ โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ มาเพิ่มเข้าด้วย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจทั่วไป at คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
First publishing:June 2539
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.