พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์

... เราสามารถใช้ปรัชญาการศึกษามาพัฒนามนุษย์ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ และมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยไหนก็ตาม ก็สามารถดำรงอยู่อย่างดีที่สุดในสภาพที่เป็นจริงในเวลานั้นๆ ซึ่งเป็นเรื่องของกาลเทศะ ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้สนใจทั่วไป ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๘
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการถอดเทปบันทึกเสียงปาฐกถาเรื่อง "พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์" โดยผู้แสดงปาฐกถา ได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวน จัดวรรคตอน ตั้งหัวข้อ ตลอดจนแทรกเสริมเพิ่มความบางส่วน โดยเฉพาะหน้า ๔๑-๔๓ ได้นำเนื้อความจากปาฐกถา ที่ โรงพยาบาลชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๙ มาเพิ่มเข้าด้วย
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๙
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง