การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา

Languageไทย
Abstract

 ...มนุษย์ปุถุชนนั้น มิใช่จะอาศัยกิเลสเป็นเครื่องปกป้องตัวให้อยู่รอดเท่านั้น แต่เมื่อได้รับการพัฒนาขึ้นบ้างแล้ว ก็อาจใช้กิเลสเป็นเครื่องปกป้องตัวให้อยู่ในความดีงาม ตลอดจนใช้เป็นแรงผลักดันให้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม หรือสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ขึ้นได้ด้วย บางครั้งเราจึงอาจนำเอากิเลสมาใช้ในการศึกษา หรือการดำเนินชีวิตทั่วไป เป็นเครื่องกระตุ้นเร้าหรือชักจูงให้คนประพฤติธรรม ทำความดีงามบางอย่าง แม้ว่าจะเป็นวิธีการที่ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ไม่น่าพอใจก็ตาม กิเลสที่ถูกนำมาใช้ในแนวทางนี้บ่อยๆ นอกจากตัณหาที่ล่อด้วยรางวัลในการทำความดีเป็นต้นแล้ว กิเลสสำคัญอย่างหนึ่งที่พบเห็นได้อย่างกว้างขวางในรูปลักษณะต่างๆ มากมายและหลายระดับ ก็คือมานะ...

from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป at คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
First publishing: 2530
Latest publishing onPublishing no. 3 January 2541
ISBN974-7891-16-6, 974-87563-1-9
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.