ภาวะผู้นำ: ความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ

Language
Abstract
...นักการเมืองหรือผู้บริหารแผ่นดิน ดำเนินกิจการบ้านเมืองก็เพื่อสร้างสภาพเอื้อ ให้ประชาชนและสังคมเดินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายแห่งชีวิต และจุดหมายแห่งสังคม เช่นสร้างสรรค์อารยธรรม เป็นต้น...
...การที่จะทำหน้าที่นี้ได้ จะต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริง อะไรควรเป็นจุดหมายของชีวิต อะไรควรเป็นจุดหมายของสังคม เพราะเราไม่ได้ปกครองหรือบริหารกิจการบ้านเมืองเพียงเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขอยู่เฉยๆ...
...การที่จะสร้างสภาพเอื้อนั้นก็จะต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจว่าจะให้เอื้อต่อจุดหมายอะไร อะไรดีงาม อะไรเป็นประโยชน์ อะไรควรจะเป็นจุดหมาย อะไรเป็นอารยธรรมที่แท้จริง เพราะฉะนั้นนักการเมืองนักบริหารนักการปกครองจึงต้องแสวงปัญญาอยู่เสมอ โดยถือเป็นหน้าที่...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาีรี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์แพทย์ ชาวรามาธิบดี และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม at คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นเล่มเดียวกับ - ภาวะผู้นำ
Change toภาวะผู้นำ
Development
  • หนังสือ "ภาวะผู้นำ" เดิมคือ ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๑๑ แสดง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐
  • พิมพ์ครั้งแรกรวมกับข้อเขียนของนักเขียนกิตติมศักดิ์อื่นๆ ในหนังสือ "ภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่ออนาคตไทย" พิมพ์เนื่องในวาระที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี มีอายุครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐
First publishing:October 2540
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.HM141
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.