ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก

... การมัวสาละวนกับการแก้ปัญหาที่ไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ได้ผล บางทีการแก้ปัญหานั้น แก้ด้วยการทำสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่า ซึ่งอาจจะทำให้เราข้ามพ้นปัญหานั้นไปได้เลย ... เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไม่เป็นวัฒนธรรมที่มัวปกป้องตัวเป็นฝ่ายถูกกระทบ และมัวแต่เน้นการอนุรักษ์กันอยู่ ซึ่งเป็นการมัวสาละวนกับการแก้ปัญหา และไม่คิดทำการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ิยิ่งใหญ่กว่า แต่เราจะต้องมองว่าเราจะทำการสร้างสรรค์อะไรที่ิยิ่งใหญ่ได้ไหม ถ้าเราทำได้ วัฒนธรรมของเราก็จะก้าวพ้นปัญหามันพ้นไปเอง มันหมดไปเอง ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย" จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ at ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล on/in 15 June 2538
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๘) จัดพิมพ์โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสครบ ๓๓ ปี แห่งการสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘
First publishingAugust 2538
Latest publishing onPublishing no. 2 September 2538
ISBN974-260-111-9, 974-7890-26-7
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.