ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก

... การมัวสาละวนกับการแก้ปัญหาที่ไม่ใช้การแก้ปัญหาที่ได้ผล บางทีการแก้ปัญหานั้น แก้ด้วยการทำสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่า ซึ่งอาจจะทำให้เราข้ามพ้นปัญหานั้นไปได้เลย ... เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไม่เป็นวัฒนธรรมที่มัวปกป้องตัวเป็นฝ่ายถูกกระทบ และมัวแต่เน้นการอนุรักษ์กันอยู่ ซึ่งเป็นการมัวสาละวนกับการแก้ปัญหา และไม่คิดทำการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ิยิ่งใหญ่กว่า แต่เราจะต้องมองว่าเราจะทำการสร้างสรรค์อะไรที่ิยิ่งใหญ่ได้ไหม ถ้าเราทำได้ วัฒนธรรมของเราก็จะก้าวพ้นปัญหามันพ้นไปเอง มันหมดไปเอง ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณะผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "อนาคตของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย" จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๘
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๘) จัดพิมพ์โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสครบ ๓๓ ปี แห่งการสถาปนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๘
ISBN974-260-111-9, 974-7890-26-7
เลขหมู่BQ4570.C8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง