มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก

Languageไทย
Abstract
...พระพุทธศาสนา "เป็นบ่อเกิดสำคัญของอารยธรรมมนุษย์" ถ้าเราจะพูดเป็นแถบของโลกก็ได้ หรือจะพูดใส่แง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอารยธรรมมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องการสร้างสรรค์ในส่วนต่างๆ ของโลก ในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรรมอายธรรมมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ แต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศก็ดี หรือว่ามองในส่วนร่วมและบทบาทสำคัญของบุคคลในพุทธศาสนา แล้วก็ตัวสถาบันพุทธศาสนามีบุคคลที่มานับถือหรือนำหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้มากมาย...
from การสนทนาธรรม for มูลนิธิพุทธธรรม at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๓) ในชื่อเดิมว่า "มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม และคณะผู้ศรัทธา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๔๓) จัดพิมพ์โดย วัดญาณเวศกวัน ในใหม่ชื่อว่า "มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก"
  • "มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก" มีเนื้อหา ๒ ส่วน  ดังนี้ 
    ๑. งานประพันธ์ เรื่อง "วันวิสาขบูชา รู้ความหมาย และได้คติที่จะทำ"
    ๒. บทให้สัมภาษณ์ เรื่อง "มองวันวิสาขบูชา หยั่งให้ถีงอารยธรรมของโลก" ให้สัมภาษณ์แก่ มูลนิธิพุทธธรรม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓
First publishing:May 2543
Latest publishing onPublishing no. 9
ISBN974-7891-43-4
Dewey no.BQ5720.W4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.