มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก

...พระพุทธศาสนา "เป็นบ่อเกิดสำคัญของอารยธรรมมนุษย์" ถ้าเราจะพูดเป็นแถบของโลกก็ได้ หรือจะพูดใส่แง่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอารยธรรมมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องการสร้างสรรค์ในส่วนต่างๆ ของโลก ในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรรมอายธรรมมนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆ แต่ละภูมิภาค แต่ละประเทศก็ดี หรือว่ามองในส่วนร่วมและบทบาทสำคัญของบุคคลในพุทธศาสนา แล้วก็ตัวสถาบันพุทธศาสนามีบุคคลที่มานับถือหรือนำหลักธรรมในพุทธศาสนาไปใช้มากมาย...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ มูลนิธิพุทธธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๓) ในชื่อเดิมว่า "มองวันวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก" จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม และคณะผู้ศรัทธา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๔๓) จัดพิมพ์โดย วัดญาณเวศกวัน ในใหม่ชื่อว่า "มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก"
  • "มองวิสาขบูชา หยั่งถึงอารยธรรมโลก" มีเนื้อหา ๒ ส่วน  ดังนี้ 
    ๑. งานประพันธ์ เรื่อง "วันวิสาขบูชา รู้ความหมาย และได้คติที่จะทำ"
    ๒. บทให้สัมภาษณ์ เรื่อง "มองวันวิสาขบูชา หยั่งให้ถีงอารยธรรมของโลก" ให้สัมภาษณ์แก่ มูลนิธิพุทธธรรม เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ISBN974-7891-43-4
เลขหมู่BQ5720.W4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง