มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ

...คฤหัสถ์นั้นดำเนินชีวิตต่างออกไปแบบหนึ่ง และอยู่ในสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นจึงมีหลักความประพฤติบางอย่าง โดยเฉพาะในส่วนเบื้องต้นและที่เป็นด้านภายนอก เช่น ในระดับศีล ซึ่งเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ที่จะประพฤติต่างจากพระภิกษุ เพราะฉะนั้นเมื่อลาสิกขา แล้วจึงเริ่มด้วยการมารอสมาทานศีล ๕ ซึ่งเป็นหลักความประพฤติเบื้องต้นของคฤหัสถ์ ... ศีล ๕ นี้เป็นหลักประกันให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยดี มีความสงบสุขพอสมควร ให้แต่ละคนพอเป็นอยู่ได้ โดยไม่เบียดเบียนกันมากนัก สังคมจะได้ไม่เดือดร้อนมากเกินไป เมื่อมีศีล ๕ เป็นหลักประกันแล้ว เราก็มีโอกาสที่จะทำความดีขยายกว้างออกไป...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ร้อยตรี วิทยา บุญมาก at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา on/in 3 November 2536
Change to วินัยชาวพุทธ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๗) จัดพิมพ์โดย คุณกานดา อารยางกูร, คุณบุบผา คุณธวัช คณิตกุล, คุณละเอียด และ ร้อยโท วิทยา บุญมาก เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในมงคลวารขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๗
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (เมษายน ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
  • พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๒) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พิมพ์รวมเล่มกับเรื่อง "สอนนาค : ชีวิตพระ" ในหนังสือ "สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ" ในชื่อใหม่ว่า "สอนฑิต : ชีวิตชาวพุทธ" เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในงานอุปสมบทนาคนริศ จรัสจรรยาวงศ์
  • "มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" มี ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ปรับปรุงเป็น "สอนฑิต :ชีวิตชาวพุทธ" ซึ่งนำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่อง "สอนนาค : ชีวิตพระ" ในหนังสือ "สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ" และ ฉบับที่คัดแยกมาเฉพาะภาคผนวกของฉบับเดิมนี้ แล้วปรับปรุง-เพิ่มเติม เป็นฉบับ ๒ ภาษา ก่อนที่จะปรับปรุง-เพิ่มเติม อีกครั้ง พร้อมทั้งตั้งชื่อใหม่ว่า "วินัยชาวพุทธ"
First publishingJanuary 2537
Latest publishing onPublishing no. 4 April 2541
ISBN974-7890-73-9, 974-8338-06-1
Dewey no.BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 3 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.