วินัยชาวพุทธ

Languageไทย
Abstract

...คิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือวินัยชาวบ้านนี้ เป็นชุดคำสอนเดิมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดง... เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ด้วยว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิต และชุมชนหรือสังคมของตน เวลานี้สังคมยิ่งเสื่อมถอยจากวิถึแห่งความเจริญงอกงาม และก้าวลึกลงไปในปลักหล่มแห่งอบายมากยิ่งขึ้น ถ้าจะให้สังคมมีอนาคตที่ควรหวัง ก็ถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาเร่งรื้อฟื้นหลัก "คิหิวินัย" ขึ้นมาให้เป็นแบบแผนแห่งชีวิต และสังคมชาวพุทธ ถ้าคนไทยตั้งตนอยู่ในคิหิวินัย ก็มั่นใจได้ว่า สังคมไทยจะไม่เพียงฟื้นตัวขึ้นมาจากวิกฤตเท่านั้น แต่จะก้าวหน้าไปในวิวัฒน์ได้อย่างแน่นอน...

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ธรรมนูญชีวิต
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๓) พิมพ์เนื่องในพิธีทำบุญวันบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๓ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ เป็นการพิมพ์แบบ ๒ พากย์ ครั้งแรก (อนุสรณ์งานฝังศพ คุณพ่อกวงบุ๊ง แซ่ลี้ ธันวาคม ๒๕๔๓)
First publishing:August 2543
Latest publishing onPublishing no. 91 September 2561
ISBN974-344-037-2
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.