วินัยชาวพุทธ

...คิหิวินัย คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือวินัยชาวบ้านนี้ เป็นชุดคำสอนเดิมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดง... เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ด้วยว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิต และชุมชนหรือสังคมของตน เวลานี้สังคมยิ่งเสื่อมถอยจากวิถึแห่งความเจริญงอกงาม และก้าวลึกลงไปในปลักหล่มแห่งอบายมากยิ่งขึ้น ถ้าจะให้สังคมมีอนาคตที่ควรหวัง ก็ถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาเร่งรื้อฟื้นหลัก "คิหิวินัย" ขึ้นมาให้เป็นแบบแผนแห่งชีวิต และสังคมชาวพุทธ ถ้าคนไทยตั้งตนอยู่ในคิหิวินัย ก็มั่นใจได้ว่า สังคมไทยจะไม่เพียงฟื้นตัวขึ้นมาจากวิกฤตเท่านั้น แต่จะก้าวหน้าไปในวิวัฒน์ได้อย่างแน่นอน...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๓) พิมพ์เนื่องในพิธีทำบุญวันบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๔๓ วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ เป็นการพิมพ์แบบ ๒ พากย์ ครั้งแรก (อนุสรณ์งานฝังศพ คุณพ่อกวงบุ๊ง แซ่ลี้ ธันวาคม ๒๕๔๓)
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘๑ กันยายน ๒๕๖๑
ISBN974-344-037-2
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง