ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม

...คนที่เข้าถึงความสุขในขั้นแห่งปัญญาแล้วนี้ จะมีความสุขทางจิตเข้ามาเป็นตัวเสริมให้สุขยิ่งขึ้น ถ้าเขาต้องการความสุขทางด้านประสาทสัมผัส ก็เอามาเป็นตัวเสริมได้อีก ไม่มีปัญหาเลย ฉะนั้นจึงต้องเข้าใจให้ถูกว่า พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เรากำจัดเชื้อความทุกข์ให้หมด ในทางพุทธศาสนาจึงเน้นถึงความหมดทุกข์ ไม่ได้เน้นถึงการแสวงหาความสุข เพราะว่าตัวความสุขนั้นๆ เราหาได้ด้วยวิธีการต่างๆ มากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นตัวประกอบ ไม่ใช่ตัวแท้ของการแก้ปัญหาและไม่ใช่เป็นจุดหมายที่แท้จริง...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for คณะผู้เข้าร่วมการประชุม จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับแผนกพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโครงการพัฒนาตน มหาวิทยาลัยมหิดล at ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล on/in 29 May 2534
Development
  • เดิมชื่อว่า "การที่จะก้าวให้ถึงธรรมในพระพุทธศาสนา" (ตามคำอาราธนา) แต่ในฉบับที่จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา ระบุว่า เดิมชื่อ "การก้าวเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนา"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (๒๕๓๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
First publishingOctober 2534
Latest publishing onPublishing no. 9 August 2541
ISBN978-974-10-3998-2, 974-575-195-2
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.