ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม

...คนที่เข้าถึงความสุขในขั้นแห่งปัญญาแล้วนี้ จะมีความสุขทางจิตเข้ามาเป็นตัวเสริมให้สุขยิ่งขึ้น ถ้าเขาต้องการความสุขทางด้านประสาทสัมผัส ก็เอามาเป็นตัวเสริมได้อีก ไม่มีปัญหาเลย ฉะนั้นจึงต้องเข้าใจให้ถูกว่า พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เรากำจัดเชื้อความทุกข์ให้หมด ในทางพุทธศาสนาจึงเน้นถึงความหมดทุกข์ ไม่ได้เน้นถึงการแสวงหาความสุข เพราะว่าตัวความสุขนั้นๆ เราหาได้ด้วยวิธีการต่างๆ มากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นตัวประกอบ ไม่ใช่ตัวแท้ของการแก้ปัญหาและไม่ใช่เป็นจุดหมายที่แท้จริง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คณะผู้เข้าร่วมการประชุม จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับแผนกพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และโครงการพัฒนาตน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๔
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "การที่จะก้าวให้ถึงธรรมในพระพุทธศาสนา" (ตามคำอาราธนา) แต่ในฉบับที่จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา ระบุว่า เดิมชื่อ "การก้าวเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนา"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (๒๕๓๖) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๑
ISBN978-974-10-3998-2, 974-575-195-2
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง